Søknad_1280x720.jpg

Grunnstønad fra NAV

Alle med diagnostisert cøliaki har rett til grunnstønad fra NAV.

Satser

Utbetalte satser som er gjeldende fra 1. januar 2024:

  • Sats 1: kr 752 per måned
  • Sats 2: kr 1146 per måned

De som er mellom 5 og 30 år får sats 2, alle andre får sats 1. I statsbudsjettet for 2021 falt grunnstønaden for de med ikke-cøliakisk glutensensitivitet bort, så fra og med 1. juni 2021 får ikke denne gruppen lenger støtte.

Søknadsprosess

Ved søknad om grunnstønad må du i søknadsskjemaet legge inn navnet på behandlende lege. Du trenger ikke legge ved diagnosepapirer, det innhenter NAV direkte fra legen din ved behov. Merk at du trenger ikke å oppgi nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene (f.eks. kvitteringer) i søknaden. Les mer om grunnstønad på Nav sine sider. Her finner du også søknadsskjema.

Student i utlandet? 

Du som skal studere mindre enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen, er pliktig medlem i folketrygden. Når du er studerer i utlandet mer enn 12 måneder, og ikke har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, går du ut av folketrygden.

Når du ikke er medlem i folketrygden har du ingen rettigheter etter folketrygdloven.

De viktigste konsekvensene er at:

  • folketrygden ikke dekker de medisinske utgiftene du måtte ha i utlandet.
  • du ikke automatisk har rett til dekning av utgifter til behandling i Norge for sykdom du fikk under utenlandsoppholdet. Dette gjelder ikke når du er medlem i trygdeordningen i et EØS-land eller Sveits.
  • du ikke opptjener pensjonsrettigheter/pensjonspoeng etter folketrygdloven.
  • det kan få konsekvenser for din rett til uføreytelser og ytelser til gjenlevende ektefelle og barn.