Cute-toddler-girl-having-breakfast.jpg

Forskning tyder på at de som spiser mest gluten, har høyere risiko for å utvikle cøliaki. Foto: Istock

Kan mengden gluten i barnemat påvirke risikoen for cøliaki?

Uten gluten i maten, får ingen cøliaki. Men spiller det noen rolle hvor mye gluten man spiser? To ferske studier kan tyde på at de som spiser mest gluten, har høyere risiko for å utvikle cøliaki.

alt
Tekst: Ketil Størdal, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, overlege ved Sykehuset Østfold og leder av Norsk barnelegeforeningI Den norske Mor og barn-studien (MoBa) har foreldrene registrert hva barnet vanligvis spiser ved 18 måneders alder. Gjennomsnittlig mengde gluten på knapt 9 gram per dag tilsvarer drøyt 3 skiver brød, og inkluderer også grøt og andre kornvarer. Av nesten 68 000 barn hadde 738 fått cøliaki. Vi fant en sammenheng mellom økende mengde gluten og risiko for å få cøliaki senere i barnealder. De barna som spiste mest gluten (over 4,1 skiver) hadde 30 % høyere risiko sammenlignet med de som spiste minst gluten (mindre enn 2,4 skiver). I de to nederste gruppene rangert etter gluteninntak, var risikoen for cøliaki den samme. Dette kan tyde på at risikoen øker først når glutenmengden i kosten ligger over et visst nivå.
 
Hovedspørsmålet i denne studien var om mengde gluten hadde betydning. Forskerne undersøkte også om tidspunktet for når gluten ble innført i kosten hadde betydning. Barn som startet med gluten fra seks måneder og senere, hadde 34 % større risiko enn barn som startet mellom fire og seks måneder. Både mengde og tidspunkt hadde betydning når begge faktorer var med i beregningene.
 

Vi fant en sammenheng mellom økende mengde gluten og risiko for å få cøliaki senere i barnealder.

Økt risiko

En studie av den samme norske forskergruppen i samarbeid med amerikanske forskere, kan også tyde på en slik sammenheng. Her er barn med høy genetisk risiko fulgt med gjentatte registreringer av kostholdet en gang i året og blodprøver på om de utvikler cøliaki. Av 2500 barn fikk 161 utslag på blodprøver som tydet på cøliaki. Barn med gluteninntak i den øverste tredjedelen med høyest gluteninntak ved to års alder hadde en doblet risiko for cøliaki sammenlignet med de som spiste gluten tilsvarende den laveste tredjedelen. Samlet gluteninntak over tid viste også sammenheng med risiko for cøliaki. Disse funnene er viktige, men vi trenger mer kunnskap før vi kan gi råd om kosthold.

Tidligere har en svensk forskergruppe funnet en tilsvarende sammenheng mellom mengde gluten og risiko. Samlet kan disse studiene gi godt grunnlag for å starte kontrollerte studier der barna får ulik mengde gluten for å se om dette virkelig påvirker risikoen for sykdom.

Denne artikkelen var først publisert i glutenFRI nr 2, 2019.

MoBa

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999.

I 2008 var målet nådd - og over 100 000 svangerskap er nå inkludert i undersøkelsen.

Både biologiske prøver og spørreskjemadata er samlet inn fra 17. svangerskapsuke, og dette gjør undersøkelsen helt spesiell.

Formålet med MoBa er å finne årsaker til sykdom.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)