Sykehusgang_1200x500.jpg

Glutenfri mat på institusjoner

NCF hører jevnlig historier om folk som ikke får glutenfri mat ved innleggelse på sykehus og andre institusjoner. Her får du vite hvilke rettigheter du har.

Det er fastsatt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd og 2-1 b andre ledd at enhver person har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra henholdsvis kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dersom det er vurdert at en person har behov for et akutt eller planlagt opphold ved en helse- og omsorgsinstitusjon, har denne personen krav på å få forsvarlige tjenester ved institusjonen.

Dette innebærer bl.a. at det kostholdet personen tilbys ved institusjonen må tilpasses vedkommendes dokumenterte behov. En person med cøliakidiagnose har et medisinsk dokumentert behov for å få et 100 % glutenfritt kosthold, og både kommunen og regionale helseforetak (RHF) har derfor plikt til å sørge for at det finnes institusjoner som kan tilby et slikt kosthold. Dette gjelder uavhengig av om det er somatisk sykdom, psykisk sykdom, rusproblemer eller annet som medfører at personen har behov for en institusjonsplass. Vi viser her til det såkalte «sørge for»-ansvaret som kommunen og regionale helseforetak har, jf. henholdsvis helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a.
 
Institusjoners plikt til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester er nedfelt i loven. Kommunale institusjoners plikt til å yte forsvarlige tjenester er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, mens den tilsvarende plikten for spesialisthelsetjenesten framgår av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Private institusjoner som har avtale med kommunen eller et regionalt helseforetak (RHF) reguleres av de samme bestemmelsene som er nevnt i forrige setning. Også helprivate institusjoner må yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester; dette følger av helsepersonelloven § 16 og ulovfestet rett.

Kilde: Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken