Forskning_iStock_1280x720.jpg

Er metodene for å måle gluteninnhold gode nok?

Er metodene for å måle gluteninnhold gode nok? Og gir gluten fra bygg den samme immunresponsen som gluten fra hvete? Dette er noe av det forskerne ønsker å finne ut av i en internasjonal studie om mattrygghet for cøliakere, og forskere ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet trenger hjelp fra voksne cøliakere.

✎ Knut E. A. Lundin, Nancy Odden og Christine Henriksen 📷 iStock


Det kan være utfordrende for personer med cøliaki å manøvrere seg frem i matverden da gluten i matvarer kan skjule seg under mange navn, som f.eks. maltekstrakt.  Maltekstrakt, spesielt fra bygg, brukes av industrien som tilsetningsstoff i matvarer med den hensikt å øke smak og farge. Dette gjelder både matvarer som er merket  glutenfritt, altså at de inneholder mindre enn 20 ppm, og vanlige matvarer slik som frokostblandinger, knekkebrød, sauser, snacks, «ferdigmat», og drikkevarer som øl.

Hvor mye gluten er trygt?

Ifølge europeiske retningslinjer antas det at et inntak på inntil 10 mg gluten per dag skal være trygt. Dette tilsvarer at man spiser 500 gram av glutenfrie matvarer som  inneholder 20 ppm gluten. Det er imidlertid flere usikkerheter ved dette grensenivået. 

Forskning viser at det er store forskjeller mellom cøliakere med tanke på hvor mye gluten som gir symptomer og totteskade. Et annet viktig perspektiv er at grensenivået baserer seg på kunnskap om inntak av hveteproteinet, og ikke glutenproteiner fra rug og bygg. Man vet ikke med sikkerhet om rug og bygg vil kunne gi den samme immunologiske responsen hos denne pasientgruppen. 

Et tredje forhold som Immunosafe-Ced prosjektet ønsker å belyse er om de analytiske metodene som brukes for å måle gluteninnholdet i «glutenfri» matvarer, er gode nok. Dette gjelder spesielt for glutenproteiner som maltekstrakt fra bygg (og rug), der proteinet er delvis nedbrutt til kortere kjeder, såkalte hydrolyserte proteiner. 

Et EU-prosjekt 

Immunosafe-CeD er et prosjekt med indirekte støtte fra EUs program Horizon 2020 der vi forsøker å belyse temaet mattrygghet for cøliakipasienter. I Norge deltar Knut E. A. Lundin, overlege ved Oslo Universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og professor Ludvig M. Sollid ved UiO. 

Ved bruk av kompliserte og nøyaktige analysemetoder vil vi kunne analysere det sanne gluteninnholdet i matvarer. Videre ønsker vi å teste ut i en klinisk studie om  glutenproteiner fra bygg, både intakte og hydrolyserte, gir samme immunrespons hos deltakerne sammenliknet med inntak av gluten fra hvete.

Uttesting av glutenproteiner baserer seg på prinsippet om at et inntak av disse utløser en betennelsesreaksjon hos cøliakere. Aktivering av immunceller (CD4+ T-lymfocytter) fører til en utskillelse av et signalstoff som heter Interleukin-2 (IL-2). Disse kan måles i blodet kort tid etter inntak av gluten, og mengde IL-2 kan nøyaktig kvantifiseres. Nyere forskning har vist at IL-2 er en spesifikk og sensitiv biomarkør for inntak av selv lave glutenmengder, og kan knyttes til grad av symptomer.

Trenger norske cøliakere

Til studien trenger vi deltakere som har fått påvist en cøliakidiagnose og som har levd på et glutenfritt kosthold i minst 24 måneder og dermed har blitt helt symptomfrie fra sin cøliaki. Videre ønsker vi å rekruttere deltakere mellom 18 og 80 år som er sensitive overfor uønsket gluteninntak, dvs. at de merker symptomer selv ved inntak av små mengder gluten. Deltakerne må ellers være friske, og kvinner i fertil alder må bruke prevensjon.

Den kliniske studien vil i sin helhet utføres ved Senter for klinisk ernæring, lokalisert i nabobygget til Rikshospitalet. Studien vil kreve at hver enkelt deltaker møter fysisk opp fem ganger. Første oppmøte vil bestå av en personlig konsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog, der det kartlegges sentrale aspekter ved deltakers helse, samt at det tas blodprøver slik at deltakerens ernæringsstatus blir kartlagt. Ved de neste fire oppmøtene blir det utlevert en type kjeks som inneholder varierende mengder gluten. Studien vil foregå blindet, slik at deltakerne ikke vet hva de får fra gang til gang. Ved hvert oppmøte vil det bli tatt blodprøver, samt at deltakeren må registrere eventuelle symptomer etter inntak av kjeks. Deltakeren vil ved hvert møte motta en gratis glutenfri lunsj etter gjennomføring. alt

Prosjektet er ledet av Professor og lege Knut Lundin i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog ph.d., forsker Nancy Odden og førsteamanuensis Christine Henriksen ved UiO.

Den kliniske studien er finansiert av Norges Forskningsråd, og alle deltakere må avgi skriftlig samtykke for deltakelse. Prosjektet vil være godkjent av regional etisk komite før oppstart. Deltakere kan når som helst trekke seg fra studien uten at det impliserer noen form for negativt utfall.

 

Bildetekst: Norske forskere deltar i den internasjonale studien Immunosafe-Ced for å gjøre den glutenfrie maten enda tryggere. Fra venstre: professor, dr. med. Knut E. A. Lundin, Klinisk ernæringsfysiolog, ph.d.Nancy Odden og førsteamanuensis Christine Henriksen. (Foto: Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet)


Vil du bli med i studien?

Forskerne søker deg med cøliaki som:
  • har levd på et glutenfritt kosthold i minst 24 måneder
  • reagerer på inntak av små mengder gluten
  • har BMI mellom 18-30
Send en mail til Nancy Odden: nancyod@medisin.uio.no
 
Husk at du ikke må sende sensitive opplysninger om deg selv i denne første e-posten. Mailer med for sensitivt innhold vil bli slettet og ikke tatt med videre i prosjektet.
 

Til studien trenger vi deltakere som har fått påvist en cøliakidiagnose og som har levd på et glutenfritt kosthold i minst 24 måneder og dermed har blitt helt symptomfrie fra sin cøliaki. 


altIMMUNOSAFE-CED: Mattrygghet for cøliakere

Immunosafe-CeD er et EU-prosjekt som vil bidra til en tryggere matvarehverdag for cøliakere ved å belyse sentrale forhold ved dagens anbefalinger og øke kunnskapen om et glutenfritt kosthold. Prosjektet vil gi: 

  • Mattrygghet for cøliakipasienter
  • Økt kunnskap om toleranse av gluten fra ulike kornsorter
  • Etablere ny viten om hydrolyserte glutenproteiner


     

    Denne artikkelen ble først publisert i glutenFRI nr 2-2023