Spørsmålstegn.jpg

Hei Nav - hva skjer?

Nav vet per i dag ikke hvem som har cøliaki og hvem som har non-cøliakisk glutensensitivitet. Så hvordan tenker Nav å håndtere et eventuelt kutt i grunnstønaden?

Tekst: Tjodunn Dyrnes


Mens Norges cøliakiforening jobber mot kutt i grunnstønaden for de med non-cøliakisk glutensensitivitet med lobbyvirksomhet og møter med politikere og støttespillere, har vi også spurt Nav om hvordan de tenker håndtere prosessen dersom Regjeringens forslag skulle få flertall.

- Norsk cøliakiforening gir ikke opp kampen mot kuttene i grunnstønaden, lover generalsekretær Knut H. Peterson.alt

- Det er enda tid frem til forslaget skal opp til vurdering i desember og NCF fortsetter selvfølgelig påvirkningsarbeidet. Det er viktig at politikerne forstår hva dette betyr for de som har non-cøliakisk glutensensitivitet. Forstår de det, må de stemme mot forslaget!

Nav har ikke oversikt

Årsaken til at NCF ønsker svar fra Nav om dette er fordi vi i NCF tidligere har fått opplyst at de ikke vet hvem som har cøliaki og hvem som har non-cøliakisk glutensensitivitet. Det vil si at de har behandlet begge grupper som en homogen gruppe, fordi utbetaling av grunnstønad har vært lik for begge gruppene. 

Dette er svaret vi fikk da vi spurte om Nav kunne opplyse oss om hvor mange med henholdsvis cøliaki og non-cøliakisk glutensensitivitet som mottar grunnstønad per i dag:

- Det er i dag ca. 32 000 personer som mottar grunnstønad til fordyret kosthold på grunn av cøliaki og non-cøliaki glutensensitivitet. Det er ikke skilt på registreringen i våre systemer for henholdsvis cøliaki og non-cøliakisk glutensensitivitet. Dette innebærer at vi ikke kan oppgi særskilte tall knyttet til de ulike gruppene, svarer seniorrådgiver Marianne Pedersen i kommunikasjonsavdelingen som videreformidler svarene fra Navs fagavdeling.

- Siden Nav i dag ikke kan skille mellom disse to gruppene, lurer vi også på hvordan Nav har tenkt å jobbe for å skaffe seg denne oversikten, dersom Regjeringen får gjennomslag for sitt kutt for dem som har non-cøliakisk glutensensitivitet?

- Sakene skal identifiseres gjennom manuell gjennomgang.

- Og hva innebærer en manuell gjennomgang?

- En manuell gjennomgang innebærer at det vil bli tatt ut en liste hvor det framkommer fødselsnummer på samtlige brukere med cøliaki og non-cøliaki. Hver bruker på listen vil bli gjennomgått, for å undersøke om vedkommende har non-cøliaki eventuelt non-cøliaki i kombinasjon med andre formål. Etter identifisering av aktuelle saker, vil det foretas maskinelle opphør i de fleste tilfeller for dem med non-cøliaki. Saker som gjelder non-cøliaki i kombinasjon med andre formål vil håndteres manuelt.

Må man dokumentere diagnose på nytt?

- Vil det si at NAV sjekker dokumentasjonen som allerede er sendt inn? Eller kan vi oppleve at de med cøliaki må dokumentere diagnosen sin på nytt?

- Ved gjennomgangen av den enkelte sak, vil NAV sjekke allerede innsendt dokumentasjon. For brukere med cøliaki skal grunnstønaden løpe uendret og det vil ikke bli gjort noe med disse sakene.

Slik vi forstår Nav, blir det nå et stort ekstraarbeid å gå gjennom rundt 32 000 saker for å skille cøliakiere fra dem med non-cøliakisk glutensensitivitet om Regjeringen får sine kutt vedtatt.

- Når tenker Nav eventuelt å gå i gang med dette manuelle registreringsarbeidet?

- Vi er allerede i gang med planleggingen og arbeidet vil starte fortløpende. Frafall kan forventes 1. juni 2021.

- Hvor lang tid tenker Nav dette vil ta å gå gjennom de over 32 000 tilfellene? Og skal det gjøres sentralt eller lokalt?

- Vi er som nevnt i gang med planleggingen av arbeidet og har ikke tatt endelig stilling til gjennomføringen, men arbeidet skal være på plass til 1. juni 2021.

Kan man risikere å måtte tilbakebetale grunnstønad?

- Kan da noen oppleve å måtte tilbakebetale penger de allerede har fått utbetalt?

- Vi vil ikke kreve tilbakebetaling fra brukere som evt. ikke får stoppet sin stønad i tide, men disse brukerne har plikt til å melde fra, slik at stønaden stanses, svarer Nav. 

Vi i NCF har fått flere henvendelser fra medlemmer med cøliaki som er bekymret for sin stønad og for at de skal måtte dokumentere sykdommen sin på nytt. Men cøliaki er som kjent en livslang diagnose, så Nav lover NCF at ingen cøliakiere skal måtte dokumentere sin sykdom på nytt. 

Det er enda tid frem til forslaget skal opp til vurdering i desember og NCF fortsetter selvfølgelig påvirkningsarbeidet. Det er viktig at politikerne forstår hva dette betyr for de som har non-cøliakisk glutensensitivitet. Forstår de det, må de stemme mot forslaget!