NCFs oppbygging

NCFs organiasjon har en demokratisk oppbygging der medlemmene og tillitsvalgte skal ha innflytelse på strategier og beslutninger.

Landsmøtet

Landsmøtet er NCFs øverste organ og består av valgte representanter fra fylkeslagene, sentralstyret og NCFU. Landsmøtet avholdes annethvert år. Neste landsmøte avholdes 21.-22. oktober 2023. For oversikt over valgkandidater til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, se her.

Landsstyret

Landsstyrets oppgave er å uttale seg om og påse at beslutningene gjort i landsmøtet blir omsatt i planer. Landsstyret er NCFs høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Les mer

Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet, og har som oppgave å iverksette landsmøtets og landsstyrets beslutninger, lede NCFs organisasjon og støtte opp under fylkeslagenes arbeid.

Les mer

Sekretariatet

Sekretariatet ivaretar foreningens daglige drift, og ledes av generalsekretær.

Les mer

Fagrådet

Fagrådet skal være et rådgivende og opplysende organ for NCF.

Les mer

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan. Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med NCFs vedtekter, vedtak og NCF sine etiske retningslinjer.

Les mer

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av landsmøtet og skal forberede valgene til neste landsmøte.

Les mer